A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Adatkezelési tájékoztató

 

1, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

P.924-44BT, cím: Budapest 1188 Táncsics Mihály utca 79/b mint adatkezelõ, magára nézve kötelezõnek ismén el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

P.924-44BT adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülõ adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetõk a www.p-924parts.hu/ adatvedelem címen.

P.924-44BT fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lennejelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A P.924-44BT elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. P.924-44BT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A P.924-44Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát

 

2, ADATKEZELÕ ADATAI

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, p92444@gmail.com és 06306128581 elérhetõségeken léphet kapcsolatba az adatkezelõvel.

A P.924-44BT. minden hozzá beérkezett e-mailt az összes személyes adatokkal együtt az adatközléstõl számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: P.924-44 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: Budapest 1188 Táncsics Mihály utca 79/b

Cégjegyzékszám: 01-06-732483

A bejegyzõ bíróság megnevezése: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 20673811-2-43

Telefonszám: 06306128581

E-mail: p92444@t-online.hu

2,1, Adatvédelmi tisztviselő Név: Szabó János Telefonszám:06309496405

3, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3,1 REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK.

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

telefonszám

Szállítási adatok ( név, település irányítószám, utca ,házszám)

számlázási adatok ( név,település, irányítószám, utca, házszám)

3,2 TECHNIKAI ADATOK

 

A P.924-44BT. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A P.924-44BT. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés ellen.

A P.924-44BT. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A P.924-44BT. az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3,3 COOKIE-K (SÜTIK)

3,3,1 A SÜTIK FELADAT

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, un. sutit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sutit, a sutit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3,3,2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a p924parts.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3,3,3 HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K 8ANALITIKA)

Az p-924parts.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az p-924parts.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy alátogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3,4     ONLINE RENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK.

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

telefonszám

Szállítási adatok ( név, település irányítószám, utca ,házszám)

számlázási adatok ( név,település, irányítószám, utca, házszám)

3,5      ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK.

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

telefonszám

Szállítási adatok ( név, település irányítószám, utca ,házszám)

számlázási adatok ( név,település, irányítószám, utca, házszám)

 

3,6 HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK, P,924-44BT NEM KÜLD HÍRLEVELET !!

 

4, A KEZELT ADATOK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGŐRZÉSI IDEJE .


 

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

regisztráció

online

Jegyző Által Kiadott Nyilvántartási Szám: 9558

visszavonásig

rendelés

online

Jegyző Által Kiadott Nyilvántartási Szám: 9558

1-év

számlázás

papiralap 

Jegyző Által Kiadott Nyilvántartási Szám: 9558

 

 

 

 

 

 

 

 

5, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA,MÓDJA, ÉS JOGALPJA.

5,1 ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK.

A P,924-44BT tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a P.924-44BT részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi Lili. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt);2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

6, ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az Internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, Internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az p-924parts.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az P,924-44BT fér hozzá.

 

7, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE.

P,924-44BT. SZABÓ JÁNOS , SZABÓ TIBOR

 

8, ÉRINTETT JOGAI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8,1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOGG.

A P,924-44BT megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyesadatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8,2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8,3 HELYESBÍTÉS JOGA.

Az érintett kérheti a P,924-44BT által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8,4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a P,924-44BT indokolatlan késedelem nélkül törölje

a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8,5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG.

Az érintett kérésére a P,924-44BT. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8,6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8,7 TILTAKOZÁS JOGA.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8,8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8,9 VISSZAVONÁS JOGA.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8,10 BIROSÁGHOZ FORDULÁS JOGA.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8,11 ADATVÉDELMI HATOSÁGI ELJÁRÁS.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A P.924-44BT a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte -személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cégnév:
A szolgáltató székhelye: 
 
PANASZFELVÉTELI
JEGYZŐKÖNYV
 
 
Ügyfél neve, a rendelés száma:
 
Ügyfél állandó lakcíme, székhelye, levelezési címe:
 
Telefonszáma és e-mail címe:
 
Az értesítés módja:
 
A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:
 
A panasz részletes leírása, panasz okának és a konkrét igényeknek a megjelölésével:
 
A panaszt alátámasztó dokumentumok másolata: mellékelve/nincs ilyen
 
Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:
 
 
 
 
 
Dátum: 
 
jkv. felvevő ügyintéző panaszt előterjesztő ügyfél
aláírása aláírása
 
 
 
A jelen jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:
 
Dátum:
 
 
ügyfél aláírás
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:3  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5 

…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: 

…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: 

…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt: ……………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
5 A megfelelő jelölendő

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jegyzőkönyv adatvédelmi incidensről
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 14.§ (1.a) pontja alapján


Az érintett személyes adatok köre:

Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma:

Az adatvédelmi incidens időpontja:

Az adatvédelmi incidens körülményei és hatásai:

Az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések:

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos egyéb adatok:

 

 

Dátum:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jegyzőkönyv
Szavatossági igény felvételéhez
 
Jelen jegyzőkönyv a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján készült.
 
Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.
 
A fogyasztó neve: 
A fogyasztó címe: 
 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog 
Megnevezése: 
Vételára:
 
A szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja:
A hiba bejelentésének időpontja:
A hiba leírása:
A fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog:
 
Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében átvett ingó dolog adatai:
A dolog azonosításához szükséges adatok:
A dolog átvételének időpontja:
Az időpont, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti:
 
 
Az érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka (opcionális):
 
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 
Jelen jegyzőkönyv alapján fogyasztó hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a fenti rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 
Dátum, 
 
 
 
Fogyasztó Szolgáltató

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://p-924parts.hu/temp/content/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.pdf

http://p-924parts.hu/temp/content/Szavatosság-kezelési-jegy zőkönyv-minta.pdf

http://p-924parts.hu/temp/content/Adatvedelmi_incidens_jegyzokonyv_minta.pdf

http://p-924parts.hu/temp/content/Panaszfelvételi jegyzőkönyv_minta 180101.pdf

 

Title Text
Alfa-Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Iveco, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault. Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen
Nem lépek be.